ارتباط سریعبزرگترین کلیسای منطقه قفقاز- کلیسای سامبا در تفلیس
نمای نارین قلعه و مادر گرج در تفلیس
Sveti Tskhoveli نمای شهر متسختا و کلیسای تاریخی و معروف
نمای دیگری از کلیسای سامبا در تفلیس
نمایی از رودخانه کورا یا متکوری به گرجی و ساختمان سازمان ثبت
نمایی ازشهر تفلیس در زمستان
نمایی نزدیک از کلیسای سامبا در تفلیس
نمایی از منطقه تفلیس قدیم نزدیک خیابان شاردن
نمایی از کلیسای داوود ومحل دفن مشاهیر گرجستان و تله کابین به سمت پارک کوه مقدس
نمایی از محا تلاقی دو رود پر آب گرجستان و شهر متسختا و کلیسای معروف ان
صنایع دستی گرجستان در شهر متسختا
نمایی نزدیک از کلیسای معروف شهر متسختا به نام sveti tskhoveli
منظره ای از دریاچه لاکپشتها در تفلیس